محصولات

 

 

فعالیت واحد کنترل کیفی فرجامی، قبل از ورود مواد اولیه به کارخانه آغازمی شود. مـواد اولیه محصولات فرجامی از معـتـبـرتـرین تـامین کنـنـدگـان تهیه می شود مواد خریداری شده قبل از ورود به سیستم تولید با آزمایشات متعدد مورد بررسی قرار می گیرند . استاندارد تولید فرجامی منطبق با آخرین استانداردهای صنایع غذایی جهان است. برای اطمینان ازاعمال دائمی این استانداردها کلیه کارکنان فرجامی آموزشهای لازم را دیده اند و هر یک ازآنان مراقبتهای لازم  برای استمرار اصول کیفی تولید را به عمل می آورند. علاوه برآن، واحد کنترل کیفی که توسط چندین کارشناس مـجـرب در رشـتـه هـای صنایع غذایی و شـیـمـی  اداره می شود بر تمامی مراحل تولید نظارت دارد. واحد کنترل کیفی، حتی مراحل پس از تولید، شامل بسته بندی و انبار تا آخرین مرحله خروج محصول از شرکت تحت کنترل واحد مربوطه می باشد  تا محصولات فرجامی درسالم ترین و بهترین شرایط ممکن به دست یاران فرجامی برسد.